İsim Tamlamaları Hakkında Bilgi

Adından da anlaşılacağı üzere isim tamlamaları en az iki isimden oluşmaktadır. İsim tamlamalarındaki sözcükler tamamen isimlerden oluşabileceği gibi, zamirlerden de oluşabilmektedir. İsim tamlamalarındaki ilk sözcüğe ''tamlayan'' ikinci sözcüğe ise ''tamlanan'' adı verilir.  İsim tamlamaları dörde ayrılır. Bunlar:

1- Belirtili İsim Tamlaması
Hem tamlayanı hem de tamlananı ek almış olan isim tamlamalarıdır.

Örnekler:
-Ali'-nin gömleğ-i çok güzel. (Bu cümlede Ali'nin sözcüğü tamlayan, gömleği sözcüğü ise tamlanandır. Görüldüğü üzere her ikisi de ek almıştır.
-Sınıfın kapısı
-Denizin suyu
-Kuşun kanadı
-Kitabın kapağı

2- Belirtisiz İsim Tamlaması
Tamlayanı ek almamış, tamlananı ek almış tamlamalardır.

Örnekler:
-Okul zamanı geldi. (Bu cümlede okul sözcüğü tamlayandır ve ek almamıştır. Tamlanan olan ''zamanı'' sözcüğü ise -ı ekini almıştır.
-kapı kolu
-sınıf defteri
-Türkçe öğretmeni
-yaz saati

3- Takısız İsim Tamlaması
Hem tamlayanı hem de tamlananı ek almamış olan tamlamalardır.

Örnekler:
-Cam bardakta çay içmek güzel. Cümlesinde ''cam'' sözcüğü tamlayan, ''bardak'' sözcüğü ise tamlanandır. Görüldüğü gibi her ikisi de ek almamıştır.
-demir ranza
-tahta kaşık
-yün kazak

4- Zincirleme İsim Tamlaması
En az üç ismin oluşturduğu tamlamalardır.

Örnekler:
-sınıfın kapısının kolu
-Türkçe öğretmeninin ders kitabı
-havanın güzelliğinin etkisi

Sıfatlar Hakkında Bilgi

Sıfatlar Kısa-Özet Bilgi
Sıfatlar, diğer adıyla ön adlar, herhangi bir ismi (varlığı veya kavramı) renk, durum, biçim, sayı, belirsizlik, işaret veya soru yoluyla niteleyen veya belirten sözcüklerdir. İki genel başlıkta incelenir. Sıfatları başlıklar dahilinde kısaca şöyle inceleyebiliriz:

SIFATLAR
A) Niteleme Sıfatları (Örnek: mor çiçek)
B) Belirtme Sıfatları
  1- İşaret sıfatları (Örnek: şu bulutlar)
  2- Belgisiz sıfatlar (Örnek: bazı kelebek türleri)
  3- Soru Sıfatları (Örnek: nasıl insanlar?)
  4- Sayı sıfatları
      a) Asıl Sayı Sıfatları (Örnek: iki gün)
      b) Kesir sayı Sıfatları (Örnek: çeyrek karpuz)
      c) Sıra Sayı Sıfatları (Örnek: yüzüncü kişi)
      d) Üleştirme (Bölüştürme) Sayı Sıfatları (Örnek: ikişer gün)

========================================================================

SIFATLAR KONU ANLATIMI UZUN

Sıfat nedir?
Sıfatın diğer adı ön addır. ''Ön ad'' kavramından da anlaşılacağı üzere, sıfatlar bir addan yani isimden önce gelir. Bir isimden önce gelerek o ismi farklı konularda niteler veya belirtir. Kimi zaman o ismin yani varlığın rengini, kimi zaman biçimini veya durumunu bize bildirir. Aynı zamanda işaret eder, belirsizliğini belirtir veya sayısını bildirir. Sıfatlar için kısaca şu tanımı yapabiliriz: Sıfatlar, varlıkların veya kavramların rengini, durumunu, biçimini bildiren ve onları işaret, soru, sayı, belgisizlik bakımından belirten sözcüklerdir.

Sıfat Türleri Nelerdir?
Sıfatlar genel olarak 2 başlığa ayılır; ancak bu başlıklar da kendi aralarında alt başlıklara ayrılmaktadır. Bu 2 genel başlık Niteleme Sıfatları ve BelirtmeSıfatları'dır.


A) Niteleme Sıfatları
Varlıkları renk durum ve biçim bakımından niteleyen sıfatlardır.
B) Belirtme Sıfatları
Varlıkları işaret, belgisizlik, soru, sayı bakımından belirten sıfatlardır. 4 başlıkta incelenir:

1) İşaret Sıfatları
Örnekler:
-Bu çizgiyi geçme.
-Şu kitabı uzatır mısın?
-O günleri hiç unutmadım.

2) Belgisiz Sıfatlar
Örnekler:
-Bazı insanlar okumayı sevmez.
-Kimi yıllar daha soğuk geçiyor.
-Bütün arkadaşlarım bana düşman kesilmiş.

3) Soru sıfatları
Örnekler
-Kaç elma getirdin?
-Ne kadar tuz atayım?
-Hangi adamı bulayım?

4) Sayı Sıfatları
Sayı sıfatları 4 başlığa ayrılır:

a) Asıl Sayı sıfatı
Örnekler
-Üç kişi yanıma gelsin.
-On gün boyunca sana yemek yok.
-Sekiz gün kaldı.

b) Sıra Sayı Sıfatı
Örnekler
-İkinci gün de gelmezse gideceğim.
-Altıncı hissi kuvvetliymiş.
-Yüzüncü yıl dolmak üzere.

c) Kesir Sayı Sıfatı
Örnekler:
-Çeyrek ekmek istiyorum.
-Yarım saat sonra gelecek.
-Üçte iki pasta bana fazla gelir.

d) Üleştirme Sayı sıfatı
Örnekler:
-İkişer kalem dağıttık.
-Üçer ceviz fazla olmaz mı?
-Birer gün arayla gelelim.

Zarflar Hakkında Bilgi

Zarflar Kısa-Özet Bilgi
Zarflar, diğer ismiyle belirteçler, bir fiilin veya fiilimsinin ne zaman, ne şekilde, ne miktarda, hangi yöne doğru yapıldığını belirten; aynı zamanda sıfatların özellik derecesini artıran sözcük türleridir. Durum zarfları, zaman zarfları, yer-yön zarfları, miktar zarfları ve soru zarfları olmak üzere beş başlıkta incelenir. Zarfları özet olarak şu şekilde gösterebiliriz:

Zarflar
1- Durum Zarfları
Örnek: Arkadaşım hızlı yürüyordu.

2- Zaman Zarfları
Örnek: Bu kitabı kütüphaneden dün aldım.

3- Yer-Yön Zarfları
Örnek: Kapıyı açıp karşısında babasını görünce tekrar içeri girdi.

4- Miktar Zarfları (Ölçü, Azlık-Çokluk Zarfları)
Örnek: Buranın havasını, suyunu, taşını toprağını çok özleyeceğim.

5- Soru Zarfları
Örnek: Ödevini ne zaman yapacaksın?
========================================================================

Zarflar Konu Anlatımı ve Örnekler Uzun

Zarf Nedir?

Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve bazen de yine zarfları durum, zaman, yer-yön, miktar ve soru bakımından belirten sözcük türüne zarf denir. Diğer adı da ''belirteç''tir.

Zamirler Hakkında Bilgi

Zamirler Hakkında Kısa-Özet Bilgi
Ad olmadıkları halde adların yerine kullanılan sözcük veya eklere zamir denir. Kelime Halindeki Zamirler ve Ek Halindeki Zamirler olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir. Zamir türlerini şu şekilde haritalandırabiliriz:

Zamirler
A) Kelime Halindeki Zamirler
1- Şahıs (Kişi) Zamirleri (Örnek: Sen beni bir türlü anlayamıyorsun.)
2- İşaret Zamirleri (Örnek: Sana zahmet şunu bana uzatır mısın!)
3- Dönüşlülük Zamiri (Örnek: Kimse peşimden gelmesin, bu işi kendim halledeceğim.)
4- Belgisiz Zamirler (Örnek: Bazıları hiç susmayacak sanırım.)
5- Soru Zamirleri (Örnek: Bu işi sana kim öğretti?)

B) Ek Halindeki Zamirler
1- İyelik Zamiri (Örnek: Arabam, dünyanın en hızlı arabalarından bir tanesidir.)
2- İlgi Zamiri (Örnek: Jale'nin çantası güzel de, seninkini hiç beğenmedim doğrusu!)
========================================================================

Zamirler Konu Anlatımı ve Örnekler Uzun
Konuyu ayrıntılı olarak incelemek isteyen ziyaretçilerimiz için, bu bölümde zamirleri tüm ayrıtıları ile ele alarak, her zamir türüne birden fazla anlaşılır örnek vermeye çalıştık.

Zamir Nedir?
İsim veya bir varlık/kavram olmadıkları halde varlık ve kavramların yerine kullanılan sözcük veya eklere zamir denir. Diğer adı da ''Adıl''dır. ''Adıl'' denmesinin sebebi, ada yani isme benzemeleri ve onların yerine kullanılmalarıdır. Zamirler, iki ana kategoriye ayrılır. Burada da zamirleri Sözcük Halindeki Zamirler ve Ek Halindeki Zamirler olarak işleyecek, bu başlıkların da alt başlıklarına çeşitli örnekler vereceğiz.

Zamir Türleri

A) Sözcük Halindeki Zamirler

Adalet Bölümü Hakkında Bilgi

Adalet bölümü hakkında bilgi almak isteyen değerli okurlarımız, en güvenilir kaynaktan Adalet hakkındaki bilgileri okumaktasınız. Adalet bölümü hakkında merak ettiğiniz tüm hususları ilgili başlıklarımızdan öğrenebilirsiniz.

Adalet Puan Türü                                                 : YGS-3
Adalet Bölümü İçin Hangi Sınavlara Girilmeli? : YGS
Adalet Bölümü Kaç Yıllık?                                  : 2 Yıllık

Adalet Hakkında Kısaca Bilgi
YGS-3 puan türü ile öğrenci alımı yapılan Adalet bölümü, günümüzde birçok üniversitenin bünyesinde bulunmaktadır. İlerleme olanaklarının geniş olması sebebiyle, iki yıllık bölümler arasında en çok rağbet gören bölümler arasında yer almaktadır. Adalet, 2 yıllık bir ön lisans bölümüdür. DGS’de (Dikey Geçiş Sınavı) başarılı olanların Hukuk Fakültesine dikey geçiş yapabilmesi, programın birçok üniversite adayı tarafından tercih edilmesine sebep olmaktadır. Diğer 2 yıllık bölümlerde olduğu gibi Adalet bölümünde de sınavsız geçiş hakkı uygulanmaktadır. Adalet Meslek Lisesi mezunları, bu bölüm için sınavsız geçiş hakkını kullanabilmektedir. Diğer öğrencilerin ise, YGS’ye girerek yeterli puanı alması şarttır.

Adalet Mezunları Ne İş Yapar, Nerelerde Çalışır, Özel Sektör İş İmkanları Nelerdir?
Adalet mezunlarının ekserisi zabıt katibi görevinde bulunmaktadır. Ancak iş imkanları zabıt katipliğinden ibaret değildir. Bunun dışında birçok görevde bulunma olanakları bulunmaktadır. Adalet bölümü iş imkanları hakkında bilgi vermek gerekirse, şu iş alanlarını sıralamak mümkündür:
-Zabıt Katipliği
-Mübaşirlik
-Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü
-İcra Müdür Yardımcılığı
-Hukuk Büroları
   Ayrıca bu iş alanlarından birinde değil de kamunun farklı bir kurum veya kuruluşunda memur statüsünde çalışmak isteyen mezunlar, KPSS ön lisans oturumunda yüksek puan alarak memur olarak çalışma imkanına sahiptir.

Adalet Maaşları/Kazancı Ne Kadar?
Adalet Meslek Elemanı unvanı ile göreve başlayan bir mezunun alacağı maaş genellikle 2 asgari ücrete denk gelmektedir. Yalnız bu, sadece kamuya bağlı memur olarak çalışanlar için geçerlidir. Özel sektörde çalışanların gerek daha düşük gerekse de daha yüksek maaş almaları mümkündür.

Adalet Bölümü DGS (Dikey Geçiş)

Adalet bölümünde okuyan öğrencilerin çoğunun en büyük hayali, DGS’den başarılı olarak Hukuk Fakültesine geçiş yapmaktır. Hukuk Fakültesine geçilerek hem lisans mezunu olmuş olunur hem de Hukuk gibi saygın ve iş imkanı yüksek bir bölüm okunmuş olunur. Adalet mezunlarının dikey geçiş yapabileceği tek bölüm Hukuk Fakültesidir.

Salkımbağı Köyü Hakkında Bilgi

Salkımbağı Köyü, Adıyaman Kahta ilçesinin en büyük köylerinden bir tanesidir. Kahta'nın kuzeyine düşmekte olup, Kahta ile mesafesi yaklaşık 6 km'dir. Adıyaman il merkezine ise yaklaşık 40 km mesafededir.

Köyün tarihi geçmişi ile ilgili kesin bilgiler olmamakla birlikte, şu andaki yerleşim yerinin yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Köyün geçmişi ile ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre, zamanında bu topraklarda yaşayan Adül adında bir hanım ağa, tüm köyü yaktırmıştır. sonrasında köy tekrar kurulmuş ama bu yaktırma işlemi tekrar etmiştir.

Köyde beş farklı sülale bulunmaktadır. Farklı sülaleler olsa da, zamanla kız alıp verdikleri için hepsi akraba olmuş ve ayrım gayrım durumları yaşanmamıştır. Civar köyler içinde en sakin ve olaysız olan köylerden birisidir. Muhtarlık seçimleri bile geçmiş dönemden beri anlaşmalı bir şekilde yapılmakta ve her muhtarlık seçiminde bu beş sülaleden birisi sırasıyla kendi muhtar adayını çıkarmaktadır.

Köyün geçimi tarım ve hayvancılık üzerinedir. Fakat son yıllarda hayvancılık iyice azalmış, köylüler tarım ve mevsimlik işçiliğe yönelmişlerdir. Köy toprakları içerisinde kurulan TPAO işletmesi ve Kahta organize sanayi bölgesi, birçok köy sakini için ekmek kapısı olmuştur. Köyde ilkokul, ortaokul, sağlık ocağı, fırın, market, pastane, internet cafe, kuaför, bakkallar ve elektrikçi dükkanı bulunmaktadır. ayrıca aşağı mahallede 1 ve yukarı mahallede 11 olmak üzere toplamda iki camisi bulunmaktadır. Bu camilerden birinde Kuran Kursu da görev görmektedir.


Köyün su şebekesi ve kanalizasyon sistemi bulunmaktadır. En büyük problemi ise çöp atım alanıdır. Belediyelik olmadığı için, çöpler köylüler tarafından köyün çeşitli bölgelerine atılmaktadır. Bu durum da ciddi sağlık sorunlarına, çevre kirliliğine neden olabilmektedir. 2016 yılındaki muhtarı Ömer Bozkurt'tur.

Abbas Sayar Hakkında Kısa Bilgi

Abbas Sayar Hayatı ve Eserleri Kısa/Özet Bilgi

Türk şair ve romancı olan Nail Abbas Sayar, 1923 yılında Yozgat’da doğdu. 1945 yılında evlenerek İstanbul’a geldi ve burada İstanbul Üniversitesine bağlı Türkoloji eğitimi gördü; ancak bu eğitimini yarıda bıraktı. Yozgat’a döndü ve bir süre çiftçilikle uğraştı. Ancak İstanbul’a tekrar dönen ünlü romancı ve şair, burada bir matbaa kurdu. 1953’te tekrar memleketi Yozgat’a dönerek, İstanbul’da çıkardığı gazeteyi, burada da yayınlamaya başladı; böylece Yozgat’taki ilk gazeteyi ‘’Bozlak’’ adı altında çıkarmaya başladı. İkinci evliliğini bir öğretmenle yaparak Balıkesir’e yerleşti. 1999’da ise bir beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti.

Eserleri:
Romanları: Yılkı Atı (1970), Çelo (1972), Can Şenliği (1974), Dik Bayır (1977), Tarlabaşı Salkım Saçak (1987), Anılarda Yumak Yumak (1990), El eli Yur El de Yüzü.
Hikayeleri: Yorganımı Sıkı Sar (1976)
Şiir Kitapları: Boşluğa Takılan Ses, Şiirler
Vecizeleri: Noktalar (1991)

=================================================================================

Abbas Sayar Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Şiirleri Hakkında Uzun Bilgi
Sevgili okurlar, Nail Abbas Sayar hakkında uzun bilgi almak isteyenler için, kendisi ile ilgili tüm başlıkları ayrıntılı olarak ele aldık.

Abbas Sayar Hayatı Uzun
Özellikle köy edebiyatı ile ilgili önemli eserleri geride bırakmış olan Abbas Sayar, baharın ilk günü olarak kabul edilen 21 Mart’ta 1923 yılında Yozgat’ta dünyaya geldi. İlk yılları memleketinde geçti. Lise eğitimini de Yozgat’ta tamamladıktan sonra 1945’de dünya evine girdi ve İstanbul’a gelerek buraya yerleşme kararı aldı. İstanbul Üniversitesi Türkoloji bölümüne kayıt yaptırdı; ancak buradaki eğitimini çeşitli sebeplerden dolayı yarıda bırakarak tekrar memleketine döndü. Bir süre boyunca her şeyden uzak kalarak sadece çiftçilikle uğraştı. Ancak bu, çok uzun sürmedi. Bu işe ısınamayan romancı ve şair İstanbul’a dönerek bir matbaa kurdu ve bu matbaada 15 günde bir yayınlanan bir gazete çıkardı. Memleket hasretine dayanamadı ve 1953’te memleketine geri döndü. İstanbul’da çıkarmaya devam ettiği gazeteyi Yozgat’ta da çıkarmaya devam etti ve böylece Yozgat ilinin ilk yerel gazetesini çıkarmış olmanın sevincini yaşadı. Ayrıca, İleri adlı gazetede de çeşitli yazıları yayımlandı. 1989’da Hanife ender isimli bir edebiyat öğretmeni ile ikinci evliliğini yaptı. Böylece Balıkesir’deki yeni yaşamına başladı. 1999 yılında, gece uyurken rahatsızlandı. Beyin kanaması sebebiyle İzmir’de bir hastaneye yatırıldı. Ancak çok geçmeden hayatını kaybetti. Kendisinin bir oğlu var.

Abbas Sayar Edebi Kişiliği
Yazar ve şair olan Nail Abbas Sayar, edebi yaşamına şiirle başladı. Henüz gençlik yıllarında şiirle yakından ilgilendi ve altı tane şiir kitabı çıkardı. Ancak bu eserler, hayal ettiği gibi pek tutmadı. Böylece kendisine yeni bir alan belirledi ve roman türünde yazmaya başladı. İlk romanını ‘’Yılkı Atı’’ adı altında yayınlattı. Aslında roman türüne 1950’li yılların başında başladı ve meşhur Yılkı Atı romanını da bu süre zarfında yazı; ancak bu romanını yaklaşık on beş yıl bekledikten sonra piyasaya sürdü. Bu süre ise 1970 yılına denk gelmektedir.

Neredeyse tüm eserlerinde İç Anadolu insanını ele almış, özellikle köy ve köylülerden eserlerinde sıkça bahsetmiştir. Bu nedenle kendisi bir köy şairi/edebiyatçısı olarak bilinmektedir. Sade ve anlaşılır bir dili vardır. Üslubu herkesçe beğenilmektedir. En önemli ve bilinen romanlarından bir tanesi de Yılkı Atı’dır.Abbas Sayar kimdir, Abbas Sayar hayatı hakkında kısa bilgi, Abbas Sayar eserleri, romanları, şiirleri, Abbas Sayar Yılkı Atı, Abbas sayar Edebi kişiliği ve üslubu hakkında sizler de bilgilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.